Vul de ontbrekende velden in:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Moonchild Amsterdam te Amsterdam.

 

1. Algemeen 

Moonchild Amsterdam, gevestigd in Amsterdam, is opgericht door Tamara Serno en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 74334549. Moonchild Amsterdam biedt coaching en yoga aan kinderen (vanaf 4 jaar) en jongeren en begeleiding aan hun ouders.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Moonchild Amsterdam en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

3. Coaching overeenkomst

Voor kinderen onder 17 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coaching overeenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Moonchild Amsterdam, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voordat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Moonchild Amsterdam kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst: de coachingssessies

Moonchild Amsterdam zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in achtnemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Het kind is de cliënt. Moonchild Amsterdam werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind (beschreven in het Kinderrechtenverdrag). Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Een kind- of oudersessie duurt ongeveer 60 minuten, tenzij anders overeengekomen. Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kinder- en oudercoaching. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.

 

5. Tarieven

De actuele tarieven voor kinder-, oudercoaching en yoga staan vermeld op de website www.moonchildamsterdam.nl en zijn opgenomen in de coaching overeenkomst of op te vragen bij Moonchild Amsterdam. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Kort telefonisch overleg en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.

Bij afspraken op een andere locatie dan de Rubensstraat 20H te Amsterdam worden reiskosten in rekening gebracht van €0,40 per kilometer vanaf Rubensstraat 20H te Amsterdam tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.

 

6. Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Moonchild Amsterdam. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Moonchild Amsterdam een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Moonchild Amsterdam gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Moonchild Amsterdam genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Moonchild Amsterdam gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

7. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefonisch is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten.

 

8. Vertrouwelijkheid en privacy 

Moonchild Amsterdam verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessie, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

 

9. Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Moonchild Amsterdam  is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Moonchild Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Moonchild Amsterdam. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Moonchild Amsterdam. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Moonchild Amsterdam aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

10. Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

 

11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.moonchildamsterdam.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Moonchild Amsterdam.

contact

info@moonchildamsterdam.nl
+31 6 55745396

Adres:
Rubensstraat 20H
1077 MR Amsterdam

contact

info@moonchildamsterdam.nl
+31 6 55745396

Adres:
Rubensstraat 20H
1077 MR Amsterdam

Nieuwsbrief

Vind je het leuk inspiratie te ontvangen over je opgroeiende kind, ouderschap, opvoedthema’s, boek- of leessuggesties of praktische tips en tools?
Meld je aan en ontvang de nieuwsbrief:

Aanvraag nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Vind je het leuk inspiratie te ontvangen over je opgroeiende kind, ouderschap, opvoedthema’s, boek- en leessuggesties of praktische tips en tools?
Meld je aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief:

Aanvraag nieuwsbrief

© moonchild 2023