Vul de ontbrekende velden in:

Privacyverklaring

Privacyverklaring bij Moonchild Amsterdam.


1. Algemeen 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring:
Moonchild Amsterdam
Rubensstraat 20H
1077 MR Amsterdam
06-55745396
Kamer van Koophandel nummer 74334549

Moonchild Amsterdam
maakt op de website gebruik van cookies zodat de website optimaal kan functioneren, dat kan alleen nadat er toestemming gegeven is. Daarnaast heb je de mogelijkheid alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser te verwijderen.

 

2. Doel en verwerking contactgegevens

Moonchild Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je de website bezoekt, contact opneemt en/of omdat je gegevens aan ons verstrekt voor het aangaan van een coachtraject. De persoonlijke contactgegevens die Moonchild Amsterdam bij het eerste contact ontvangt, telefonisch, per e-mail, via de website of anderszins, worden alleen gebruikt om contact op te nemen en met elkaar te communiceren. Het gaat hierbij om je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden deze gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

3. Verwerking persoonsgegevens

Zodra er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal Moonchild Amsterdam meer persoonsgegevens nodig hebben naast de contactgegevens. Dit gebeurt in de vorm van een intakeformulier.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
Namen van ouders en kind
• Adresgegevens ouders en kind
• Telefoonnummer ouders
• E-mailadres ouders
• Geboortedatum kind
• Persoonlijke gegevens kind ten behoeve van coaching
• Overige persoonsgegevens die relevant zijn voor het traject die je actief verstrekt tijdens de sessies, per mail of telefonisch
Aanvullend worden na elke sessie schriftelijk aantekeningen gemaakt ter voorbereiding van een volgende sessie.
Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de met jullie overeengekomen dienstverlening. Moonchild Amsterdam verzamelt alleen gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn. Bij het invullen van het intakeformulier mag je als ouder zelf bepalen welke mogelijk relevante informatie je wilt delen voor het aangaan van een coachtraject.

Moonchild Amsterdam maakt voor de verwerking van gegevens gebruik van de volgende computerprogramma’s of – systemen:
• Microsoft Office voor het intakeformulier. Deze wordt na ontvangst uitgeprint, verwijderd uit de mail en opgeslagen op een harde schijf.
• Ontvangen en verzenden van mail, doorgestuurd vanaf de Hostingmail. De mail wordt bij de Hosting niet opgeslagen. Door de dubbele beveiliging en verwijdering van mail verwacht Moonchild Amsterdam geen nadelige gevolgen voor klanten.
• Google Drive
Opslaan en verwerken van facturen
• WordPress
Beheer van de website, aangevuld met plug-ins en cookies voor een optimaal resultaat voor de klant.
• Hosting
Voor gebruik van de website en mail.

Moonchild Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@moonchildamsterdam.nl
Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Moonchild Amsterdam gebruik van meerdere verwerkers. Met deze verwerkers heeft Moonchild Amsterdam een verwerkersovereenkomst.

Verwerkers als Google en WordPress verwerken hun gegevens ook buiten de EU. Om jullie privacy zoveel mogelijk te waarborgen worden alleen de hoogst noodzakelijke gegevens via internet verwerkt, denk hierbij aan je e-mailadres, mailcontact, facturen en eventuele telefoonnummers. Alle andere gegevens worden alleen handmatig en/of in Microsoft Office verwerkt.

Het lege intakeformulier wordt toegezonden per mail. Retour zenden van het ingevulde formulier met persoonlijke informatie kan per mail, (aangetekende) post of geprint en ingevuld meenemen naar het intakegesprek. Bij verzending per mail wordt het formulier (nadat het ontvangen, geprint en verwerkt is) direct uit de mail verwijderd.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder toestemming van beide gezaghebbende ouders worden jullie gegevens niet met andere partijen gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

4. Bewaartermijnen

Moonchild Amsterdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Door wettelijke en fiscale verplichtingen worden factuurgegevens 7 jaar bewaard.
Persoonsgegevens die in het kader van de met jullie overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 3 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.erkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in achtnemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Het kind is de cliënt. Moonchild Amsterdam werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind (beschreven in het Kinderrechtenverdrag). Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Een kind- of oudersessie duurt ongeveer 60 minuten, tenzij anders overeengekomen. Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kinder- en oudercoaching. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.

 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Moonchild Amsterdam zal er aan meewerken dat de in de AVG aan jullie toegekende rechten uitgeoefend kunnen worden.
Jullie hebben het recht om jullie persoonsgegevens in het bezit van Moonchild Amsterdam in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben jullie het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens door Moonchild Amsterdam en hebben jullie het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

contact

info@moonchildamsterdam.nl
+31 6 55745396

Adres:
Rubensstraat 20H
1077 MR Amsterdam

contact

info@moonchildamsterdam.nl
+31 6 55745396

Adres:
Rubensstraat 20H
1077 MR Amsterdam

Nieuwsbrief

Vind je het leuk inspiratie te ontvangen over je opgroeiende kind, ouderschap, opvoedthema’s, boek- of leessuggesties of praktische tips en tools?
Meld je aan en ontvang de nieuwsbrief:

Aanvraag nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Vind je het leuk inspiratie te ontvangen over je opgroeiende kind, ouderschap, opvoedthema’s, boek- en leessuggesties of praktische tips en tools?
Meld je aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief:

Aanvraag nieuwsbrief

© moonchild 2023